Jūras grunts novietnes monitorings vairāku gadu periodā

Zemūdens meklēšanas darbi

Jūras gultnes nogulumu monitorings Rīgas ostā: visaptveroša pieeja datu iegūšanā

SIA “Dronelab” komanda – ūdenslīdēji, batimetrijas speciālisti, zemūdens dronu speciālisti, darbu vadītāju un piesaistītā specialistu komanda veic dažādus zemūdens darbus, tai skaitā jūras gultnes nogulumu monitoringu, kontakti Valters Preimanis, tel. 220-77-202.

Jūras grunts monitorings ir būtisks, lai novērtētu ietekmi uz vidi un nodrošinātu ostu teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Saskaņā ar Valsts vides dienesta saskaņoto Rīgas ostas jūras grunts krātuves monitoringa programmu ir izveidota visaptveroša monitoringa sistēma. Šīs esejas mērķis ir ieskicēt uzraudzības procesā iesaistītās procedūras un parametrus, tostarp paraugu ņemšanu, analīzi un monitoringa ziņojumu sagatavošanu.

Zemūdens tehniskie darbi ostā

Uzraudzības parametri un paraugu ņemšana

Monitoringa programma ietver vairākus parametrus, kas sniedz vērtīgu ieskatu jūras gultnes atradņu stāvoklī. Katrā monitoringa stacijā tiek ņemti šādi paraugi:

 • Granulometriskais sastāvs: tiek analizēts augsnes augšējais slānis (0-5 cm), lai noteiktu daļiņu izmēru sadalījumu. Šī informācija palīdz novērtēt nogulumu transportēšanu un iespējamās sedimentācijas problēmas.
 • Makrozoobentosa sugu sastāvs: tiek reģistrēts makrozoobentosa sugu sastāvs, skaits (ex/m3) un biomasa (g/m2 mitrā svara). Šie dati kalpo kā jūras gultnes ekosistēmas ekoloģiskās veselības un bioloģiskās daudzveidības indikators.
 • Smago metālu saturs: Augsnes augšējais slānis tiek analizēts, lai noteiktu smago metālu, tostarp Pb, Cu, Cr, Zn, Fe, Cd, Mn, Hg un Ni, klātbūtni. Šie mērījumi palīdz noteikt iespējamo piesārņojumu un novērtēt ietekmi uz vidi.
 • Eļļas ogļūdeņraža saturs: augsnes paraugos pārbauda eļļas ogļūdeņraža saturu (μg/l). Šī analīze ir ļoti svarīga, lai uzraudzītu naftas noplūdes vai citu ogļūdeņražu piesārņotāju klātbūtni.

Paraugu ņemšanu veic sertificēti speciālisti, kas aprīkoti ar atbilstošiem instrumentiem Valsts vides dienesta inspektora uzraudzībā. Visi paraugi tiek nosūtīti analīzei uz akreditētu laboratoriju.

Monitoringa ziņojuma sagatavošana: Pēc monitoringa darbību pabeigšanas tiek sagatavots visaptverošs monitoringa ziņojums. Pārskatā ir iekļauta šāda galvenā informācija:

 • Vides stāvokļa novērtējums: pārskatā tiek salīdzināti pašreizējie monitoringa rezultāti ar iepriekšējiem datiem, lai novērtētu vides stāvokli. Šis novērtējums sniedz vērtīgu ieskatu par jebkurām izmaiņām vai tendencēm laika gaitā.
 • Augsnes novietošanas vēsture: pārskatā ir sīki aprakstītas iepriekšējās augsnes novietošanas, tīrīšanas vai bagarēšanas darbības. Tajā ir iekļauta informācija par augsnes avotu, ievietoto daudzumu, izvietošanas ilgumu un laiku, kas pagājis kopš pēdējās izvietošanas.
 • Ietekmes novērtējums: ja ir pieejami, augsnes kvalitātes izpētes materiāli, kas veikti pirms bagarēšanas, piemēram, granulometriskās un augsnes ķīmiskās analīzes, tiek izmantoti, lai novērtētu no jauna novietotās augsnes ietekmi uz uzglabāšanas vietu.
 • Monitoringa ziņojums tiek sagatavots par katru monitoringa periodu un elektroniski jāiesniedz Rīgas brīvostas pārvaldē un Valsts vides dienestā divu mēnešu laikā pēc katra monitoringa perioda. Tas tiek saskaņots ar Valsts vides dienestu, lai nodrošinātu precīzu un uzticamu pārskatu sniegšanu.

Jūras gultnes atradņu monitorings Rīgas ostā ir būtisks vides pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības aspekts. Sistemātiski vācot un analizējot paraugus, tostarp granulometrisko sastāvu, makrozoobentosa sugu sastāvu, smago metālu saturu un naftas ogļūdeņražu saturu, tiek panākta visaptveroša izpratne par vides stāvokli. Monitoringa ziņojumu sagatavošana sniedz vērtīgu ieskatu par augsnes novietošanas ietekmi un palīdz efektīvi pārvaldīt ostas jūras gultnes atradnes. Ievērojot Valsts vides dienesta saskaņoto monitoringa programmu, Rīgas osta var nodrošināt savas darbības ilgtspēju ilgtermiņā, vienlaikus saudzējot jūras ekosistēmu.

Atsauces:

 • SIA “Dronelab” komanda – ūdenslīdēji, batimetrijas speciālisti, zemūdens dronu speciālisti, darbu vadītāju un piesaistītā specialistu komanda veic dažādus zemūdens darbus, tai skaitā jūras gultnes nogulumu monitoringu, kontakti Valters Preimanis, tel. 220-77-202.
 • Valsts vides dienests. (2022). “Saskaņotā monitoringa programma Rīgas ostas grunts krātuves jūrā.”
 • Vides monitoringa laboratorija. (2021). “Akreditācijas sertifikāts.” [Sniegt atbilstošu akreditācijas informāciju]