Merepõhja maardla seire mitme aasta jooksul

Veealused otsingutööd

Merepõhjasetete seire Riia sadamas: terviklik lähenemine andmete hankimisele

SIA "Dronelab" meeskond – sukeldujad, batümeetria spetsialistid, allveedroonide spetsialistid, tööjuhid ja kaasatud spetsialistide meeskond teostavad erinevaid veealuseid töid, sh merepõhja setete seiret, kontakte Valters Preimanis, tel. 220-77-202.

Merepõhja seire on oluline keskkonnamõju hindamiseks ja sadamaalade jätkusuutliku majandamise tagamiseks. Riikliku keskkonnateenistuse koordineeritava Riia sadama merepõhjahoidla seireprogrammi kohaselt on loodud terviklik seiresüsteem. Selle essee eesmärk on visandada seireprotsessiga seotud protseduurid ja parameetrid, sealhulgas proovide võtmine, analüüs ja seirearuannete koostamine.

Allveetehnilised tööd sadamas

Seireparameetrid ja proovide võtmine

Seireprogramm sisaldab mitmeid parameetreid, mis annavad väärtusliku ülevaate merepõhja maardlate seisundist. Igas seirejaamas võetakse järgmised proovid:

 • Granulomeetriline koostis: osakeste suuruse jaotuse määramiseks analüüsitakse pinnase pealmist kihti (0-5 cm). See teave aitab hinnata setete transporti ja võimalikke setteprobleeme.
 • Makrosoobentose liigiline koosseis: registreeritakse makrozoobentose liigiline koosseis, arv (ex/m3) ja biomass (g/m2 märgkaal). Need andmed on merepõhja ökosüsteemi ökoloogilise tervise ja bioloogilise mitmekesisuse näitajad.
 • Raskmetallide sisaldus: pinnase pealmist kihti analüüsitakse raskmetallide, sealhulgas Pb, Cu, Cr, Zn, Fe, Cd, Mn, Hg ja Ni olemasolu suhtes. Need mõõtmised aitavad tuvastada võimalikku saastumist ja hinnata keskkonnamõju.
 • Õli süsivesinike sisaldus: pinnaseproovidest uuritakse õli süsivesinike sisaldust (μg/l). See analüüs on väga oluline naftareostuse või muude süsivesinike saasteainete esinemise jälgimiseks.

Proovivõttu viivad läbi vastavate instrumentidega varustatud sertifitseeritud spetsialistid Riigi Keskkonnateenistuse inspektori järelevalve all. Kõik proovid saadetakse analüüsimiseks akrediteeritud laborisse.

Seirearuande koostamine: Pärast seiretegevuste lõpetamist koostatakse põhjalik seirearuanne. Aruanne sisaldab järgmist põhiteavet:

 • Keskkonnaseisundi hindamine: aruandes võrreldakse keskkonnaseisundi hindamiseks praeguseid seiretulemusi varasemate andmetega. See hinnang annab väärtusliku ülevaate mis tahes muutustest või suundumustest aja jooksul.
 • Pinnase paigutamise ajalugu: aruanne kirjeldab varasemaid pinnase paigutamise, puhastamise või süvendustoiminguid. See sisaldab teavet mulla allika, paigutatud koguse, paigutamise kestuse ja viimasest paigutusest möödunud aja kohta.
 • Mõju hindamine: võimaluse korral kasutatakse enne süvendustööd läbi viidud pinnase kvaliteedi uurimismaterjale, nagu granulomeetrilised ja keemilised pinnaseanalüüsid, et hinnata ümberpaigutatud pinnase mõju kõrvaldamiskohale.
 • Seirearuanne koostatakse iga seireperioodi kohta ja see tuleb esitada elektrooniliselt Riia vabasadama ametile ja riiklikule keskkonnateenistusele kahe kuu jooksul pärast iga seireperioodi. Täpse ja usaldusväärse aruandluse tagamiseks on see kooskõlastatud Riigi Keskkonnateenistusega.

Merepõhja maardlate seire Riia sadamas on keskkonnajuhtimise ja säästva arengu oluline aspekt. Süstemaatiliselt kogudes ja analüüsides proove, sealhulgas osakeste suuruse koostist, makrozoobentose liigilist koostist, raskmetallide sisaldust ja nafta süsivesinike sisaldust, saavutatakse terviklik arusaam keskkonnaseisundist. Seirearuannete koostamine annab väärtusliku ülevaate pinnase paigutamise mõjust ja aitab tõhusalt hallata sadama merepõhja ladestusi. Riikliku keskkonnateenistuse poolt kokku lepitud seireprogrammi järgides saab Riia sadam tagada oma tegevuse jätkusuutlikkuse pikemas perspektiivis, säilitades samas mere ökosüsteemi.

Viited:

 • SIA "Dronelab" meeskond - sukeldujad, batümeetria spetsialistid, allveedroonide spetsialistid, tööjuhid ja kaasatud spetsialistide meeskond teostavad erinevaid veealuseid töid, sh merepõhja setete seiret, kontakt Valters Preimanis, tel. 220-77-202.
 • Riigi keskkonnateenistus. (2022). "Riia sadama mere põhjahoidla koordineeritud seireprogramm."
 • Keskkonnaseire labor. (2021). "Akrediteerimistunnistus." [Esitage asjakohane mandaaditeave]