Merenpohjan esiintymän seuranta useiden vuosien ajan

Vedenalaiset etsintäoperaatiot

Merenpohjan sedimenttien seuranta Riian satamassa: kattava lähestymistapa tiedonhankintaan

SIA "Dronelab" tiimi – sukeltajat, syvyysmittausasiantuntijat, vedenalaiset drone-asiantuntijat, työnjohtajat ja mukana oleva asiantuntijatiimi tekevät erilaisia vedenalaisia töitä, mukaan lukien merenpohjan sedimenttien tarkkailu, kontaktit Walter Preimanis, puh. 220-77-202.

Merenpohjan seuranta on välttämätöntä ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja satama-alueiden kestävän hoidon varmistamiseksi. Valtion ympäristöpalvelun koordinoiman Riian sataman merenpohjavaraston seurantaohjelman mukaisesti on perustettu kattava seurantajärjestelmä. Tämän esseen tarkoituksena on hahmotella seurantaprosessiin liittyvät menettelyt ja parametrit, mukaan lukien näytteenotto, analysointi ja seurantaraporttien laatiminen.

Vedenalaiset tekniset työt satamassa

Valvontaparametrit ja näytteenotto

Tarkkailuohjelma sisältää useita parametreja, jotka antavat arvokasta tietoa merenpohjan esiintymien tilasta. Jokaisella valvonta-asemalla otetaan seuraavat näytteet:

 • Granulometrinen koostumus: maaperän pintakerros (0-5 cm) analysoidaan hiukkaskokojakauman määrittämiseksi. Nämä tiedot auttavat arvioimaan sedimentin kulkeutumista ja mahdollisia sedimentaatioongelmia.
 • Makrotsoobentoksen lajikoostumus: makropohjaeläimen lajikoostumus, lukumäärä (ex/m3) ja biomassa (g/m2 märkäpaino) kirjataan. Nämä tiedot toimivat indikaattorina merenpohjan ekosysteemin ekologisesta terveydestä ja biologisesta monimuotoisuudesta.
 • Raskasmetallipitoisuus: Pintamaasta analysoidaan raskasmetallien, mukaan lukien Pb, Cu, Cr, Zn, Fe, Cd, Mn, Hg ja Ni, esiintyminen. Nämä mittaukset auttavat tunnistamaan mahdollisen saastumisen ja arvioimaan ympäristövaikutuksia.
 • Öljyn hiilivetypitoisuus: maanäytteistä testataan öljyn hiilivetypitoisuus (μg/l). Tämä analyysi on erittäin tärkeä öljyvuotojen tai muiden hiilivetyjen epäpuhtauksien seurannassa.

Näytteenoton suorittavat sertifioidut asiantuntijat, jotka on varustettu asianmukaisilla instrumenteilla Valtion ympäristöpalvelun tarkastajan valvonnassa. Kaikki näytteet lähetetään akkreditoituun laboratorioon analysoitavaksi.

Tarkkailuraportin laatiminen: Valvontatoimien päätyttyä laaditaan kattava seurantaraportti. Raportti sisältää seuraavat keskeiset tiedot:

 • Ympäristön tilan arviointi: Raportissa verrataan nykyisiä seurantatuloksia aikaisempiin tietoihin ympäristön tilan arvioimiseksi. Tämä arvio tarjoaa arvokasta tietoa mahdollisista muutoksista tai trendeistä ajan myötä.
 • Maaperän sijoitushistoria: Raportissa käsitellään aiempia maaperän sijoitus-, raivaus- tai ruoppaustoimenpiteitä. Se sisältää tiedot maaperän lähteestä, levitetystä määrästä, sijoituksen kestosta ja ajasta edellisestä sijoituksesta.
 • Vaikutusten arviointi: Ennen ruoppausta tehtyjä maaperän laadun tutkimusmateriaaleja, kuten granulometrisiä ja kemiallisia maaperän analyysejä, käytetään mahdollisuuksien mukaan arvioimaan uudelleensijoitetun maaperän vaikutusta loppusijoituspaikkaan.
 • Tarkkailuraportti laaditaan kullekin tarkkailujaksolle ja se on toimitettava sähköisesti Riian vapaasatamaviranomaiselle ja valtion ympäristöpalvelulle kahden kuukauden kuluessa kunkin tarkkailujakson jälkeen. Se koordinoidaan Valtion ympäristöpalvelun kanssa tarkan ja luotettavan raportoinnin varmistamiseksi.

Riian sataman merenpohjan esiintymien seuranta on olennainen osa ympäristönhallintaa ja kestävää kehitystä. Keräämällä ja analysoimalla systemaattisesti näytteitä, mukaan lukien hiukkaskokokoostumus, makropohjaeläimen lajikoostumus, raskasmetallipitoisuus ja maaöljyn hiilivetypitoisuus, saavutetaan kattava ymmärrys ympäristön tilasta. Tarkkailuraporttien laatiminen antaa arvokasta tietoa maaperän sijoittamisen vaikutuksista ja auttaa hallitsemaan tehokkaasti sataman merenpohjan esiintymiä. Valtion ympäristöpalvelun hyväksymää seurantaohjelmaa noudattamalla Riian satama voi varmistaa toimintansa kestävyyden pitkällä aikavälillä ja samalla säilyttää meren ekosysteemin.

Viitteet:

 • SIA "Dronelab" tiimi - sukeltajat, syvyysmittausasiantuntijat, vedenalaiset drone-asiantuntijat, työnjohtajat ja mukana oleva asiantuntijaryhmä tekevät erilaisia vedenalaisia töitä, mukaan lukien merenpohjan sedimenttien seurantaa, yhteystiedot Valters Preimanis, puh. 220-77-202.
 • Valtion ympäristöpalvelu. (2022). "Riian sataman meren pohjavaraston koordinoitu seurantaohjelma."
 • Ympäristönvalvontalaboratorio. (2021). "Akkreditointitodistus." [Anna asianmukaiset tunnistetiedot]