Monitoring złoża dna morskiego na przestrzeni kilku lat

Podwodne akcje poszukiwawcze

Monitoring osadów dna morskiego w porcie w Rydze: kompleksowe podejście do pozyskiwania danych

SIA „Dronelab” zespół – nurkowie, batymetrycy, specjaliści od dronów podwodnych, kierownicy prac i zespół zaangażowanych specjalistów wykonują różnorodne prace podwodne, w tym monitoring osadów dna morskiego, kontakty Waltera Preimanisa,tel. 220-77-202.

Monitorowanie dna morskiego jest niezbędne do oceny wpływu na środowisko i zapewnienia zrównoważonego zarządzania obszarami portowymi. Utworzono kompleksowy system monitoringu zgodnie z programem monitoringu składowania dna morskiego portu w Rydze koordynowanym przez Państwową Służbę Ochrony Środowiska. Celem tego eseju jest nakreślenie procedur i parametrów związanych z procesem monitorowania, w tym pobieraniem próbek, analizą i przygotowywaniem raportów z monitorowania.

Podwodne prace techniczne w porcie

Monitorowanie parametrów i pobieranie próbek

Program monitorowania obejmuje kilka parametrów, które zapewniają cenny wgląd w stan osadów dna morskiego. Na każdej stacji monitorującej pobierane są następujące próbki:

 • Skład granulometryczny: analizuje się wierzchnią warstwę gleby (0-5 cm) w celu określenia rozkładu wielkości cząstek. Informacje te pomagają ocenić transport osadów i potencjalne problemy z sedymentacją.
 • Skład gatunkowy makrozoobentosu: rejestruje się skład gatunkowy makrozoobentosu, liczbę (ex/m3) i biomasę (g/m2 mokrej masy). Dane te służą jako wskaźnik stanu ekologicznego i różnorodności biologicznej ekosystemu dna morskiego.
 • Zawartość metali ciężkich: Wierzchnią warstwę gleby bada się na obecność metali ciężkich, w tym Pb, Cu, Cr, Zn, Fe, Cd, Mn, Hg i Ni. Pomiary te pomagają zidentyfikować potencjalne skażenie i ocenić wpływ na środowisko.
 • Zawartość węglowodorów w oleju: próbki gleby bada się pod kątem zawartości węglowodorów w oleju (μg/l). Analiza ta jest bardzo ważna dla monitorowania obecności wycieków ropy lub innych zanieczyszczeń węglowodorowych.

Pobieranie próbek przeprowadzają certyfikowani specjaliści, wyposażeni w odpowiednią aparaturę, pod nadzorem inspektora Państwowej Służby Ochrony Środowiska. Wszystkie próbki wysyłane są do akredytowanego laboratorium w celu analizy.

Przygotowanie raportu z monitoringu: Po zakończeniu działań monitoringowych przygotowywany jest kompleksowy raport z monitoringu. Raport zawiera następujące kluczowe informacje:

 • Ocena stanu środowiska: raport porównuje bieżące wyniki monitoringu z danymi historycznymi w celu oceny stanu środowiska. Ocena ta zapewnia cenny wgląd we wszelkie zmiany i trendy na przestrzeni czasu.
 • Historia umieszczania gleby: raport szczegółowo opisuje poprzednie operacje umieszczania gleby, oczyszczania lub pogłębiania. Zawiera informacje na temat źródła gleby, wysianej ilości, czasu trwania wysiewu i czasu od ostatniego wysiewu.
 • Ocena oddziaływania: Jeśli są dostępne, materiały badawcze dotyczące jakości gleby przeprowadzone przed pogłębianiem, takie jak analizy granulometryczne i chemiczne gleby, wykorzystuje się do oceny wpływu zastąpionej gleby na miejsce składowania.
 • Sprawozdanie z monitoringu przygotowywane jest dla każdego okresu monitoringu i należy je przedłożyć w formie elektronicznej Zarządowi Freeport w Rydze oraz Państwowej Służbie Ochrony Środowiska w ciągu dwóch miesięcy po każdym okresie monitoringu. Jest on skoordynowany z Państwową Służbą Ochrony Środowiska, aby zapewnić dokładne i rzetelne raportowanie.

Monitoring osadów dna morskiego w porcie w Rydze jest istotnym aspektem zarządzania środowiskowego i zrównoważonego rozwoju. Poprzez systematyczne zbieranie i analizowanie próbek, w tym składu wielkości cząstek, składu gatunkowego makrozoobentosu, zawartości metali ciężkich i zawartości węglowodorów ropopochodnych, osiąga się kompleksowe zrozumienie stanu środowiska. Przygotowanie raportów z monitoringu zapewnia cenny wgląd w wpływ zalegania gleby i pomaga w skutecznym zarządzaniu osadami z dna morskiego w porcie. Przestrzegając programu monitorowania uzgodnionego przez Państwową Służbę Ochrony Środowiska, Port Ryga może zapewnić długoterminową stabilność swojej działalności, zachowując jednocześnie ekosystem morski.

Bibliografia:

 • SIA „Dronelab” zespół - nurkowie, specjaliści batymetrii, specjaliści od dronów podwodnych, kierownicy prac i zespół zaangażowanych specjalistów wykonują różne prace podwodne, w tym monitoring osadów dna morskiego, kontakt Valters Preimanis, tel. 220-77-202.
 • Państwowa Służba Ochrony Środowiska. (2022). „Skoordynowany program monitorowania składowiska dennego w morzu portu w Rydze”.
 • Laboratorium monitoringu środowiska. (2021). „Certyfikat Akredytacji”. [Podaj odpowiednie dane uwierzytelniające]