Sälarnas betydelse för Östersjöns hälsa: mellan skydd och hot

Naturskyddsförvaltningen:

Östersjön täcker imponerande 377 000 km² och är hem för cirka 60 000 sälar (data från 2022), vilket betyder att det finns en tätning för varje 6,28 km². De största däggdjuren i detta hav - gråsälarna, vikaren och fläcksälarna - spelar en oumbärlig roll i ekosystemets balans, men på senare år står de inför allt större hot.

Täta i nät. Spöknät i Östersjön.
Täta i nät. Spöknät i Östersjön.

Även om sälar ofta uppfattas som ett skadedjur för fiskare, är deras inverkan på fiskbestånden nyanserad. Forskning visar att sälar huvudsakligen livnär sig på sjuka och svaga fiskar, vilket bidrar till utvecklingen av friska fiskpopulationer. Dessutom tjänar sälavföring som en värdefull näringskälla för alger och andra marina organismer, vilket stimulerar ekosystemets produktivitet.

Trots den viktiga roll sälar spelar för Östersjöns hälsa står de inför flera hot. Ett av de största hoten är fiskarnas nät, där sälar ofta trasslar in sig och dör. Dessutom har föroreningar, klimatförändringar och förlust av livsmiljöer en negativ inverkan på sälbestånden.

Tyvärr kompliceras situationen av motstridiga intressen. Medan vissa fiskare anser att sälar är skadliga för fiskbestånden och bör vara hotade, inser andra vikten av sälar i ett hälsosamt ekosystem. År 2023 utfärdade BIOR (National Institute of Science) tillstånd att döda 20 sälar på kommersiella grunder, vilket orsakade oro bland miljöpartister som betonar behovet av mer grundlig forskning och ett mer hållbart tillvägagångssätt.

Det är viktigt att inse sälarnas betydelse för Östersjöns hälsa och att vidta åtgärder för att skydda dem. Det behövs ett vetenskapligt förhållningssätt som tar hänsyn till både fiskarnas intressen och sälarnas ekologiska roll. Samarbete mellan intressenter kan bidra till att säkerställa en balans mellan mänsklig verksamhet och naturvård, vilket säkerställer en hälsosam och hållbar framtid för Östersjön.

"I verkligheten spelar det inte ens roll, det finns 15 eller 20 tusen gråsälar i Östersjön, huvudsaken är att det inte ska vara mindre än 10 tusen, för det är gränsen under vilken chanserna för existens av arterna är hotade", medger den estniska sälforskaren Marts Jussi.

De senaste hundra åren har antalet sälar minskat så mycket att vissa arter är på väg att dö ut. Både jakt och föroreningar av Östersjön är skyldiga till sälarnas försvinnande. Ingen vet hur många sälar som för närvarande finns i Östersjön. Biologer kan bara bedöma trender, om befolkningen ökar eller minskar. Det antas att det finns cirka 10 tusen vikare i Östersjön. Till skillnad från vikare finns gråsälar överallt i Östersjön. Deras antal är stabilt, deras hälsa är också bra. Fläcksälen finns också överallt, mer i vissa regioner, mindre i andra.

"Helsingforskonventionen om skydd av den marina miljön i Östersjöregionen (HELCOM) föreskriver att vi kommer att tillåta sälpopulationen att växa fritt utan att sätta en sälgräns - HELCOM ingås mellan regeringar, inte biologer. Där fastställs också att sälar har rätt att röra sig fritt i Östersjön och det kommer inte att finnas några regioner från vilka de skulle fördrivas med våld, framhåller forskaren.

Länkar och resurser